Flygtninge kan risikere at miste retten til fuld folkepension

07.02.2018
Af: Tanja Weiss

Regeringen har fremsat et lovforslag, der indebærer skærpede krav til optjening af folkepension, supplerende pensionsydelse (ældrecheck) og førtidspension.


Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan det medføre, at der vil være en voksende gruppe af flygtninge i Danmark, som ikke vil have ret til fulde pensionsydelser og dermed risikerer en alderdom med meget vanskelige økonomiske vilkår eller fattigdom.
Det foreslås også, at optjeningsreglerne for ret til fuld førtidspension ændres, så flygtninges mulighed for at medregne bopælstiden i hjemlandet ophæves. Flygtninge skal fremover have mindst 3 års fast bopæl i Danmark for at åbne retten til førtidspension. Flygtninge vil dermed blive omfattet af samme regler om optjening af ret til førtidspension som øvrige udlændinge og danskere, som har haft ophold i udlandet. 

Hovedparten af flygtninge har ikke haft mulighed for at forberede deres flugt, opspare penge til etablering i et nyt land eller medbringe eventuel opsparing. Derfor kan flygtninges situation ikke sammenlignes med andre udlændinge og danskere.

Langtrækkende sociale konsekvenser

De forringede økonomiske vilkår for folkepensionister og førtidspensionister vil have negative konsekvenser for deltagelsen i det sociale liv i det omgivende samfund og dermed skabe dårligere vilkår for integrationen. Lovforslaget vil medføre, at der vil være en voksende gruppe af flygtninge i Danmark, som ikke vil have ret til de fulde pensionsydelser, fordi de er kommet til landet som voksne. Det må forventes, at få flygtninge på sigt vil opfylde betingelserne for fuld folkepension, fuld ældrecheck og fuld førtidspension, når de foreslåede regler er fuldt indfaset. De vil på grund af deres alder, og for førtidspensionisters vedkommende nedsatte arbejdsevne på grund af helbred, ikke have samme mulighed for at bringe sig ud af den økonomiske trængte situation gennem beskæftigelse, som integrationsydelses- og kontanthjælpsmodtagere har.

Lovforslaget vil betyde, at flygtninge får en alderdom under meget vanskelige økonomiske vilkår og for nogens vedkommende direkte fattigdom, som følge af mange år på lave sociale ydelser. Denne situation skal sammenholdes med, at mange flygtninge ikke har de samme muligheder som andre ældre for at trække på netværk og familie. 


Webdesign: Webbureauet 1101K