Nye regler for udlændinge gælder tidligst fra 2020

10.01.2019
Af: Tanja Weiss

Mange flygtninge er meget bekymrede for de økonomiske stramninger af integrationsydelsen og ændringer i navnet på ydelserne. Det mærker Oasis dagligt, når flygtninge i behandling spørger til de nye regler, som de tror allerede er indført.


Et flertal i Folketinget har vedtaget finansloven for 2019 den 20.12.18. med de stramninger af lovene, som blev fremlagt, da regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede deres finanslovsaftale. De lovændringer, som skal resultere i finansloven, bliver fremlagt og behandlet i Folketinget i januar måned og først her bliver stramningerne endeligt vedtaget.

Hjemrejseydelse og hjemrejseprogram

Fra 1. januar 2020 skifter integrationsydelsen navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. For de borgere, der i dag modtager integrationsydelse, men ikke er omfattet af integrationsprogrammet, kommer ydelsen til at hedde overgangsydelse.

Fælles for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse er, at borgere med børn mister 2.000 kroner om måneden, når de efter tre år i Danmark har optjent retten til en halv børne- og ungeydelse. Ifølge beregninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har en enlig forsøger med to børn i dag et rådighedsbeløb på 7.200 kroner om måneden efter tre år i Danmark. Det vil fremover falde til 5.900 kroner om måneden. I takt med at borgeren optjener ret til en fuld børne- og ungeydelse, vil rådighedsbeløbet stige igen.

Som udgangspunkt bliver alle, der d. 1. januar 2020 modtager integrationsydelse, overført til den nye og lavere ydelse, med mindre andet bliver vedtaget i forbindelse med behandlingen af den lov, der skal ændre ydelsen.

Integrationsprogrammet skifter navn til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, men ændrer ikke formål eller indhold. Men en række andre forhold i finansloven kommer til at ændre indsatsen over for deltagerne i programmet:

  • Fremover skal kommunerne kun anvise en midlertidig bolig til flygtninge med ophold i Danmark og som er omfattet af integrationslovens regler om boligplacering. Det betyder, at man ikke har krav på en permanent bolig, der passer til ens families størrelse. Det vil få konsekvenser især får enlige, der bliver placeret i en lille bolig og når deres familie kommer til Danmark, vil kommunen ikke have pligt til at finde en større bolig.
  • Den statslige refusion på halvdelen af kommunernes udgifter til tillægsydelser og enkeltydelser efter integrationsloven afskaffes. Det vil ramme især patienter til Oasis, som kommer langvejs fra og som har svært ved at betale transporten til behandling.
  • Kommunerne skal fremover i alle samtaler i den beskæftigelsesrettede indsats vejlede udlændinge om muligheden for at vende tilbage til hjemlandet.

Midlertidigt ophold

I dag får konventionsflygtninge og udlændinge med beskyttelsesstatus opholdstilladelse med henblik på varigt ophold. Fremover vil alle opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge blive udstedt med henblik på midlertidigt ophold, ligesom udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus får i dag.

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker i højere grad end tidligere at kunne inddrage eller nægte at forlænge opholdstilladelser. Det er allerede sådan i dag, at en opholdstilladelse kan inddrages eller nægtes forlænget, hvis grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede. Det kan for eksempel være, hvis en flygtning kommer fra et område, hvor forholdene har ændret sig, så han eller hun ikke længere er i fare og har behov for beskyttelse.

Det nye i finansloven er en bestemmelse i udlændingeloven, som betyder, at en opholdstilladelse fremover altid skal inddrages eller nægtes forlænget, hvis grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede, så længe det er muligt inden for Danmarks internationale forpligtelser. Dertil kommer en øget kontrol med, om de midlertidige opholdstilladelser kan inddrages.

Endelig skal børns selvstændige tilknytning til Danmark tillægges mindre betydning i sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse. Fremover vil den tilknytning, som et barn har opnået til Danmark, indtil det er fyldt 8 år, i udgangspunktet ikke skulle indgå i vurderingen af, om barnet eller medlemmer af barnets familie kan få inddraget eller nægtet forlængelse af opholdstilladelsen.

Udrejsecenter på Lindholm

Der etableres et nyt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt, hvor der vil ske indkvartering af kriminelle udviste udlændinge, udlændinge på tålt ophold, fremmedkrigere og afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af straffeloven, våbenloven, knivloven eller lov om euforiserende stoffer på eller omkring et udrejsecenter. Det er planen, at udrejsecentret skal være klar til at modtage de første beboere i andet halvår af 2021.

Alle regler vil først endeligt blive vedtaget i januar måned og her blive præciseret, hvordan de skal udformes i praksis. Følg med på folketingets hjemmeside.

 

 


Webdesign: Webbureauet 1101K