I dag bliver nye udlændingeregler hastebehandlet i Folketinget

24.01.2019

Regeringen har nu sat gang i behandlingen af de nye regler for udlændinge. Den regner med at kunne vedtage hele lovsættet den 1. marts 2019 - efter rekordkort høring hos relevante organisationer.


Sådan står der på Folketingets hjemmeside (med Oasis´ fremhævelse):

Lovforslaget er en implementereting af de dele af finanslovsaftalen mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti på udlændingeområdet. Aftalen blev indgået den 30. november 2018. 
Lovforslaget indeholder ændringer i en række love herunder særligt udlændingeloven, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og den kommunale og regionale valglov mm. 

I udlændingeloven ændres ordlyden i § 7 og § 8, så det fremgår, at opholdstilladelserne gives med henblik på midlertidigt ophold. Samtidig understreges, at hovedreglen ift. flygtninges og familiesammenførtes opholdstilladelse skal være, at en opholdstilladelse inddrages eller undlades forlænget, når det er muligt, med mindre det er i direkte modstrid med Danmarks internationale forpligtelser. Ministeren får endvidere mulighed for at indføre et loft over familiesammenføring, hvis kapaciteten hos udlændingemyndigheder og absorptionsevnen i kommunerne er under pres. 

Lovforslaget indeholder endvidere en skærpelse af reglerne og straffen for at overtræde opholds- og meldepligt for personer, der er til fare for statens sikkerhed, fremmedkrigere eller afviste udlændinge, der har begået kriminalitet. Et element i stramningen er muligheden for at indføre melde- opholdspligt på f.eks. øen Lindholm. Et andet element i forslaget er en øget straf for brud på et indrejseforbud. Straffen udløses også ved førstegangsovertrædelser. 

Derudover omdøbes Integrationsprogram og Integrationsydelse til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og til overgangsydelse. Samtidig reduceres satserne, og refusionen for hjælp i særlige tilfælde omlægges. Kommunernes pligt til at anvise en bolig ændres til en pligt til at anvise et midlertidig opholdssted. Det betyder, at det hidtidige retskrav på en permanent bolig til flygtninge ophæves. 

Lovforslaget indeholder en styrkelse af mulighederne for og en øget rådgivning om repatriering. Personkredsen med adgang til repatrieringsydelse udvides. F.eks. får personer med dobbelt statsborgerskab adgang til repatriering. 

Endelig ændres den kommunale og regionale valglov, så man skal ophold i Danmark 4 år forud for kommunale og regionale valg for at opnå valgret og valgbarhed mod 3 år i dag. 
Lovforslaget træder i kraft den 1. marts 2019. Dele af lovforslaget træder dog i kraft på forskellige tidspunkter over de næste to år.

Læs også indvendinger imod reglerne her: Dansk socialrådgiverforenings høringssvar til Udlændinge- og integrationsministeren og flere her


Webdesign: Webbureauet 1101K