Alle opholdstilladelser bliver midlertidige

15.03.2019
Af: Tanja Weiss

Folketinget har vedtaget ændringer af udlændingeloven, som gælder fra 1. marts 2019. De ændringer, der har størst betydning for flest flygtninge og deres familier, har man hørt mindst om: Alle flygtninge og familiesammenførte får opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold - og ikke mere med henblik på permanent ophold.


Alle opholdstilladelser til flygtninge efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2 (personligt forfulgte flygtninge), og § 8, stk. 1 og 2 (kvoteflygtninge) bliver fra 1. marts 2019 givet med henblik på midlertidigt ophold - og ikke som før, med henblik på varigt ophold.

Det samme gælder for udlændinge, der får opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2 (ægtefæller og børn til flygtninge).

Flygtninge og familiesammenførte, som har fået opholdstilladelse før den 1. marts 2019, vil få opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, hvis Udlændingestyrelsen forlænger deres opholdstilladelser efter den 1. marts 2019. Det gælder uanset, at den tidligere opholdstilladelse var udstedt med mulighed for varigt ophold.

Fra den 1. juli 2019 ændres alle opholdstilladelser givet til flygtninge og familiemedlemmer automatisk fra at være givet med mulighed for varigt ophold til at være givet med henblik på midlertidigt ophold. Gyldige opholdskort vil ikke blive udskiftet som følge af lovændringen, og man vil heller ikke modtage et brev eller anden underretning om ændringen. 

Ændringen har ikke betydning for, hvornår en opholdstilladelse udløber, og ændrer heller ikke på muligheden for at opnå permanent opholdstilladelse.

Der sker ingen ændringer for krigsflygtninge, dvs. flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, og familiesammenførte til disse, da de får som hidtil opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold.

Større mulighed for at inddrage opholdstilladelserne

Udlændingestyrelsen har hidtil vurderet, om udlændingens personlige forhold gør, at det må antages at virke særligt belastende at inddrage opholdstilladelsen, som det fremgår af §26 i udlændingeloven.

Fremover skal inddragelsessager ikke længere vurderes efter § 26. I stedet skal det nu vurderes, om en inddragelse er i strid med Danmarks internationale forpligtelser efter en ny bestemmelse i udlændingelovens § 19 a. Fremover vil udlændingens tilknytning til fx arbejdsmarkedet, deltagelse i foreningslivet og danskkundskaber blive tillagt mindre vægt end hidtil. Det betyder, at integrationen i det danske samfund - både for børn under 8 år og voksne ikke kommer til at veje så tungt mere, hvis de personlige forhold i hjemlandet ikke længere er tilstede i forhold til at blive sendt hjem.

Opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte kan bortfalde efter 6 måneders ophold i udlandet

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der senest den 1. juli 2019 får opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, kan opholde sig i udlandet i en kortere periode end hidtil, før deres opholdstilladelse bortfalder.

En opholdstilladelse, som er givet med henblik på midlertidigt ophold, kan bortfalde, hvis man opholder sig i udlandet i mere end 6 måneder i træk – uanset hvor længe man har haft lovligt ophold i Danmark. Dette gælder, hvis man er udrejst fra og med 1. marts 2019.

Hvis man er udrejst før 1. marts 2019, er man som hidtil omfattet af de bortfaldsregler, som gælder for udlændinge med opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold.

Flygtninge skal ikke længere selv søge om forlængelse af deres opholdstilladelse

Flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2 og § 8, stk. 1 og 2, hvis opholdstilladelse udløber fra og med 1. juli 2019, skal ikke selv mere søge om forlængelse.

Udlændingestyrelsen begynder selv behandlingen af forlængelsessagen og forlænger opholdstilladelsen, hvis grundlaget fortsat er til stede. Det betyder, at sagen bliver vurderet i forhold til forholdene i hjemlandet og konventionerne, dvs. om man stadig er forfulgt af religiøse, politiske eller andre årsager.

Flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2, hvis opholdstilladelse udløber før 1. juli 2019, skal fortsat selv søge om at få opholdstilladelsen forlænget. 

Flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, dvs. flygtninge med beskyttelses- status pga. krig, skal som hidtil ikke selv søge om forlængelse. Udlændingestyrelsen påbegynder selv behandlingen af forlængelsessagerne.

Familiesammenførte til flygtninge og udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 3, skal som hidtil selv søge om forlængelse af opholdstilladelsen, uanset hvornår deres opholdstilladelse udløber.

Hold øje med nyhederne på Nyidanmark

 

 

 


Webdesign: Webbureauet 1101K