Det nuværende asylsystem er inhumant og dysfunktionelt

15.12.2022

Det skriver den nye regering i deres regeringsgrundlag Ansvar for Danmark. Den vil derfor indføre et nyt asylsystem.


Læs afsnittet om asyl og konventioner her - med Oasis´fremhævelser:

   "Europa oplever allerede en hastigt stigende tilstrømning af flygtninge og migranter, som vil sætte pres på vores ydre grænser, hvilket EU skal gøre mere for at tackle. Dertil kommer, at klimaforandringer, befolkningstilvækst, ustabilitet og manglende muligheder for unge vil forstærke tilstrømningen mod Europa. Danmark skal grundlæggende bidrage til, at årsagerne til migration og flygtningestrømme bekæmpes. Det kræver en ambitiøs klimaindsats og en bæredygtig økonomisk udvikling i særligt Afrika.

Ingen mennesker flygter uden grund, og som et velstående land har Danmark en forpligtigelse til at hjælpe verdens flygtninge.

Danmark vil fortsat bakke op om et flygtningesystem via FN, hvor Danmark og andre lande tager imod kvoteflygtninge på baggrund af humanitære principper. Regeringen vil hvert år afsætte midler sådan, at der kan modtages op til 500 kvoteflygtninge. Det nærmere antal fastlægges under hensyntagen til asyltilstrømningen, status på integrationsindsatsen i kommunerne mv. De ressourcer, der i dag anvendes på at håndtere den spontane tilstrømning af flygtninge og migranter, hvoraf mange ikke har krav på beskyttelse, vil i stedet kunne anvendes på mere bistand og hjælp i nærområderne og langs migrationsruterne. Danmark ønsker således at hjælpe mere her og ikke mindre.

Danmark vil arbejde for en reform af det europæiske asylsystem, der lever op til de mål, og som sikrer, at Danmark og Europa kan have kontrol med, hvor mange der kommer hertil, da det er en forudsætning for, at integrationen kan forbedres.

En reform af asylsystemet skal tilrettelægges på en mere human og retfærdig måde sådan, at flere flygtninge hjælpes enten i nærområderne eller via kvotesystemet, således at færre flygtninge risikerer vold, overgreb eller at miste livet, og at menneskesmuglernes forretningsmodel ødelægges. Regeringen vil engagere sig i alle løsninger, der er mulige, og som overholder internationale konventioner og Danmarks EU-retlige forpligtigelser, herunder om der f.eks. kan indgås samarbejder med andre lande inspireret af Tyrkiet-aftalen, oprettes et modtagecenter uden for Europa eller andet, der tilsvarende bidrager til at løse udfordringerne.

Det er regeringens mål, at et modtagecenter uden for Europa etableres af EU eller i samarbejde med en række andre lande, og at det etableres et sikkert sted, der lever op til Danmarks internationale forpligtelser.

Regeringen vil samarbejde med internationale organisationer som f.eks. IOM og UNHCR og regeringer i andre europæiske lande med henblik på at gennemføre mest muligt af Danmarks flygtningepolitik i et tæt, internationalt samarbejde.

Konventioner

Regeringen vil styrke Danmarks muligheder for at fremme international lov og ret. Vi skal bidrage med vores viden og løsninger til håndteringen af globale udfordringer samt stå vagt om menneskerettighederne og de globale værdier, der er forudsætningen for vores levevis.

Regeringen vil arbejde for at styrke det regelbaserede internationale samfund og derfor fastholde Danmarks medlemskab af de internationale konventioner.

Konventionerne er det bedste grundlag for at skabe en bedre verdensorden, hvor hvert enkelt individ og mindre lande også har rettigheder.

Som et lille land har Danmark derfor også en selvstændig national interesse i, at det regelbaserede internationale samfund fungerer. Det ændrer ikke på, at der også findes uhensigtsmæssigheder ved dele af konventionerne og fortolkningen af dem. Der er f.eks. snævre rammer for at kunne frakende kriminelle udlændinge deres statsborgerskab og begrænsede muligheder for at udvise kriminelle udlændinge, hvilket er en udfordring.

Vi skal derfor være klar til at udfordre og afsøge de rammer, som konventionerne sætter op, således at deres negative bivirkninger minimeres. Derfor vil regeringen udnævne en ambassadør, der skal sikre, at Danmark engagerer sig i arbejdet med konventionerne, herunder hvordan de anvendes og fortolkes. Regeringen vil igangsætte en grundig udredning af Danmarks forpligtelser og muligheder i forbindelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)."

Læs hele regeringsgrundlaget her


Webdesign: Webbureauet 1101K