Viden & Info

Viden er vejen

Vi bestræber os på at tilbyde vore patienter den bedst mulige behandling og rehabilitering. Det gøres bedst i et samarbejde med andre aktører på området, og kræver til stadighed mere viden og øget indsigt i kompleks PTSD samt virksomme behandlingsformer.

12-08-2020

Model Hel Familie - Tidlig, kommunal og forebyggende indsats for traumatiserede flygtningefamilier

Oasis har udviklet en manual, faghåndbog og modulopbygget undervisning til brug for indsatsen over for familier med traumesymptomer i kommunerne. Konceptet bygger på en

  • Helhedsorienteret, biopsykosocial og forebyggende tilgang til familier med symptomer på traumer
  • Kompetenceudvikling af kommunale medarbejderes tidlige indsats over for flygtningefamilier 
  • Modulopbygget undervisning, 16 dage plus praktik og supervision
  • Enkel manual, som er let at gå til og som spiller sammen med kendte metoder
  • Manualen har fokus på traumer hos voksne og børn og hvad man kan gøre for at dæmpe symptomerne. Dertil kommer fokus på kultur, værdier, opdragelse, ressourcer og hvad man kan gøre for at bevare sin familie som Hel Familie - trods belastninger efter krig, fængsling og flugt. Og ikke mindst hvordan familierne kan bidrage med de værdier og ressourcer de har med sig ind i et nyt samfund med andre kulturer og værdier.
  • Underbygget af teoretisk faghåndbog, der beskriver PTSD-symptomer, eksilproblemer m.v. ud fra en biopsykosocial tilgang
  • Medarbejdere i familiecentrene får desuden viden om interkulturel kommunikation, tolkesamarbejde, psykomotoriske tilgange samt hvordan man holder fokus på ressourcer og integrationsmuligheder fremfor fortidens udfordringer.

Det er et pilotprojekt, som er udviklet i samarbejde med Greve og Gribskov kommuner med støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i 2015-18. Læs her om evalueringsresultaterne. Læs mere om hele modelprojektet på SIRI´s hjemmeside.

Monitoreringsprojekt

I samarbejde med tre andre traumeklinikker i Danmark er vi i gang med at afprøve internationalt anerkendte monitoreringsskemaer, som skal dokumentere patienternes tilstand, når de starter og slutter rehabiliteringen i Oasis. Det skal give et billede af deres fysiske, psykiske og sociale situation før, under og efter behandlingsforløbet.

Patienterne bliver målt på fire områder: Graden af posttraumatiske stresssymptomer (PTSD), graden af angst, evnen til at tage del i dagliglivet og samfundet samt graden af, hvor meget smerter påvirker deres tilværelse.

Resultaterne vil i første omgang blive brugt til at skabe et overblik for Oasis om patienternes tilstand og udvikling. Se de foreløbige resultater for Oasis her

De tre centre, som deltager i monitoreringen sammen med Oasis er: Dignity (det tidligere RCT), Rehabiliteringscenter for flygtninge i Ålborg under Region Nord samt RCT-Haderslev. Læs om den landsdækkende undersøgelse her

Hvordan trives skolebørn fra traumatiserede familier?

Oasis og Københavns Universitet har nu undersøgt, hvordan børn af traumatiserede forældre trives psykisk og socialt i de danske skoler. Det er første gang i Danmark, at man stiller skarpt på flygtningebørn og skiller dem ud fra indvandrerbørn og etnisk danske børn.

Undersøgelsen har:

  • Afdækket indikatorer på trivsel og mistrivsel
  • Undersøgt skolens forudsætninger for at støtte børnene

148 etnisk danske børn og 148 ikke-danske børn i alderen 11-16 år på 11 folkeskoler i Storkøbenhavn er blevet undersøgt. Af de ikke-vestlige børn er 81 indvandrere og 67 flygtninge. Der er blevet brugt forskellige tests til undersøgelsen: SDQ, som scorer på styrkesider og psykiske vanskeligheder, HBSC-SCL, som scorer for somatiske klager og RCAD, der scorer på angst og depressionssymptomer.

Resultaterne skal anvendes til at give lærerne materialer og redskaber til at støtte børnene. De vil også blive offentliggjort i en rapport, i videnskabelige artikler og i forbindelse med oplæg på konferencer. 

Den endelige rapport blev præsenteret på en konference i Vartov i København i 2014 sammen med Københavns Universitet Institut for Psykologi og Oasis. 

Undersøgelsen er udført af børnepsykolog Else Ryding i et samarbejde med Ingrid Leth, Psykologisk Institut på KU, som er tilknyttet Copenhagen Children Anxiety Project (CCAP). 

Projektet er støttet af midler fra Aase og Ejnar Danielsens Fond, Rockwool Fonden samt Susi og Peter Robinsohns Fond.

Nyheder

19.08.: Forældres traumer kan spænde ben for børns integration

Traumer smitter. Derfor skal vi støtte hele familien - også for integrationens skyld. Det...

07.03.: Væk de sovende hunde hos børn med traumer

Oasis har haft besøg af psykolog Arianne Struik, som har opfundet en systematisk metode...

20.12.: Evalueringsrapporten om tidlig indsats for traumatiserede flygtningefamilier er kommet

Modelprojektet, hvor Oasis har bidraget med undervisnings- og behandlingsmetoden, Model...

gå til arkivet ->

Psykologiske metoder

Psykologerne i Oasis arbejder multidisciplinært med metoder tilpasset patienternes traumebaggrund. Til uddybende beskrivelse af metoderne henviser vi til eksterne links:

Webdesign: Webbureauet 1101K