Visitationsfasen

Alle henviste visiteres tværfagligt af psykolog og socialrådgiver. Formålet er at undersøge, om den henviste hører til målgruppen, er henvist til den rette behandling og er behandlingsparat.
 

Behandlingstart

Patienten begynder sit forløb med samtaler med sin faste psykolog. Der lægges herefter en tværfaglig behandlingsplan sammen med patienten og i et fast team af psykolog, socialrådgiver og kropsbehandler. Patientens symptomer registreres for at kunne dokumentere, hvilke symptomer patienten har før, under og efter behandlingen. 
 

Stabiliseringsfasen - at finde et sikkert sted

Behandlingen påbegyndes i det behandlingstilbud, som det visiterende team anbefaler. Patienten begynder enten i et individuelt traumeforløb eller et familiebehandlingsforløb.

Fokus i denne fase er at opbygge tillid og tryghed, udrede sociale problemer og nedbringe socialt betinget stress. Patienten får også hjælp til at dæmpe psykiske og fysiske reaktioner på traumatisk stress.
 

Bearbejdningsfasen - at sørge og mindes

Formålet i denne fase er at bringe erindringerne fra de traumatiske oplevelser så meget på afstand, at patienten kan få fokus på det meningsfulde i sit aktuelle liv. Her etableres terapeutisk kontakt med traumatisk materiale, og patientens tilstand vurderes, hvorefter relevant behandling iværksættes.
 

Nyorienteringsfasen - at komme tilbage til nutiden igen

Oasis følger en dynamisk faseopdelt behandlingsmodel. Det betyder i praksis, at vi altid tager udgangspunkt i den enkelte patient og dennes nuværende liv og vilkår. Disse påvirkes ofte af udefrakommende begivenheder, fx. nye krigsudbrud i hjemlandet, familiemedlemmers død eller egne kriser som skilsmisse eller arbejdsløshed. Derfor kan patienten gentagne gange blive retraumatiseret, og behandlingen kan svinge fra nyorientering, tilbage til stabilisering og støttende behandling - og til bearbejdning - og så kommer nyorienteringen igen.

Mange patienter lider af kompleks PTSD, der rækker langt tilbage i tiden og til barndommen, hvilket kan være årsagen til, at det tager tid at få tillid til behandlerne, til relationer og til at få det godt igen - i nutiden.