در اینجا چند تمرین ساده وجود دارد که می توانید خود تان در خانه انجام دهید.

ياد گیری آنها سریع بوده، فضای زیادی نیاز ندارند، و برای انجام دادن آنها فقط چند دقیقه صرف می شود.

انجام تمام تمرینات در چهار ویدیو فقط بیست دقیقه طول میکشد.

تمرینات می توانند به شما کمک کنند در بدن خود احساس بهتری داشته باشید.

Øvelser for nakke og skuldre

Øvelser for ryggen

Få pulsen op og få mere energi

Siddende afspænding