Oasis tilbyder gratis, ambulant og specialiseret  traumebehandling efter sundhedsloven til traumatiserede børn, unge, voksne og familier med flygtningebaggrund.

Alle patienter bliver tilbudt tværfaglig behandling i form af psykoterapi, psykomotorisk terapi, socialrådgivning samt somatisk og psykiatrisk behandling efter behov. Vi anvender mange metoder og tilgange baseret på praksisevidens og tilpasset den enkelte patient. Ved behandlingsslut skriver vi et afslutningsnotat til henviser og statuserklæringer på anmodning. 

Oasis tilbyder altid gratis tolkning til alle patienter - uanset hvor længe de har opholdt sig i Danmark.

Vi bruger kun professionelle og velkvalificerede tolke - det er en vigtig forudsætning for vores gode behandlingsresultater.
 

De overordnede mål for behandlingen 

 • At hjælpe patienten med at bearbejde psykiske, fysiske og sociale problemer
 • At styrke patientens ressourcer og funktionsniveau
 • At medvirke til at traumatiserede og deres pårørende opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv i Danmark

Læs om Oasis behandlingsmodel

 

 • Børn, unge, voksne og familier, der i et andet land end Danmark har været udsat for traumatiske oplevelser iform af krig, politisk forfølgelse, fængsling, tortur og andre former for organiseret vold. Flugten og eksiltilværelsen i Danmark, kan yderligere have forstærket de psykiske, fysiske og sociale problemer.
 • Børn, unge og voksne, der lever sammen med en traumatiseret person, hvor relationen påvirker og belaster deres psykiske, fysiske og sociale velvære og integritet (familiesammenførte).
 • Personer, der ikke har lovligt ophold i Danmark
 • Personer med en alvorlig ubehandlet personlighedsforstyrrelse
 • Personer med et ubehandlet alkohol-, stof- eller medicinmisbrug
 • Personer uden fast bopæl

Henvisning skal ske gennem egen læge, psykolog eller sagsbehandler i kommunen - dog altid underskrevet af egen læge.

Man kan altså ikke "komme ind fra gaden". 

Læs om Henvisning

Alle patienter bliver indkaldt til visitation inden for 4 uger efter henvisningen er modtaget, men der kan være ventetid på at starte i egentlig behandling.

Se den aktuelle ventetid her på siden.

Behandlingen er ambulant. Det betyder, at patienten skal kunne møde til sessioner to-tre gange om ugen. Hver session er typisk på 50 minutter og foregår i dagtimerne på hverdage. Behandlingen skal derfor kunne erstatte andre aktiviteter eller foregå på dage, hvor der ikke er praktik eller sprogundervisning. Både af hensyn til praktikken, men også fordi det er et krævende arbejde at gå i terapi.

Vi holder løbende netværksmøder undervejs i forløbet, hvor relevante fagpersoner inviteres, herunder især sagsbehandlere fra jobcenter eller familieafdeling.

Vi bestræber os på, at patienten har de samme tre behandlere og tolk igennem hele forløbet. I starten af forløbet holder psykolog, kropsbehandler og socialrådgiver en fælles samtale med patienten og laver en tværfaglig behandlingsplan med udgangspunkt i patientens behandlingsbehov. Planen justeres ca. hver tredje måned og munder ud i en afsluttende plan og en afslutningserklæring, som sendes til henviser. Undervejs i forløbet kan der anmodes om en status, men vi anbefaler, at der går mindst 3 måneder fra behandlingsstart.

 • Færre PTSD-symptomer
 • Mindre angst
 • Færre depressionssymptomer
 • Bedre trivsel
 • Bedre livskvalitet

Oasis bruger udelukkende velkvalificerede og professionelle tolke. Alle med lang erfaring inden for det biopsykosociale felt og med stabil tilknytning til huset. Tolkningen er gratis for patienterne, da det er en uundværlig del af behandlingen. Ud over at være oversættere mellem dansk og fremmedsprog, fungerer vores tolke også som kulturformidlere, der bygger bro mellem parternes forskellige sociale og kulturelle baggrund, og mellem forskellige sygdoms- og helbredsopfattelser.

Vores tolkeetiske regler er: 

 • Tolkene i Oasis har tavshedspligt
 • Fortrinsvis samme tolk gennem hele behandlingsforløbet
 • Holdninger til religion, etnisk tilhørsforhold, køn og politik parkeres uden for det terapeutiske rum
 • Alle emner kan tages op, intet er tabubelagt, og patientens værdighed bevares under hele forløbet
 • Tolkens fokus og loyalitet er på behandlingssamtalen
 • Terapeuten fører an – tolken følger efter
 • Alt bliver oversat – tolken er ikke et filter
 • Tolk og patient er aldrig alene. Sådan undgås alliancer.

Det giver lettelse at tale om symptomerne og inddrage familien. Derfor tilbyder og opfordrer Oasis patienten til at inddrage sine pårørende i behandlingen. Læs mere

Inddragelse af pårørende kan

 • aftabuisere tilstanden
 • skabe kontakt til hverdagslivet i nutiden
 • give overblik over patientens relationer gennem et netværkskort
 • få ressourcerne frem igennem hverdagsbeskrivelser
 • fremme de pårørendes forståelse for patientens symptomer 
 • give bedre trivsel hos den enkelte og i familien

Patienten skal selv kunne betale og transportere sig frem og tilbage to-tre gange om ugen. Hvis det ikke er muligt, anbefaler Oasis, at patienten eller henviser søger:

 • Transportstøtte via kommunen som enkeltydelse eller som støtte til indsats 
 • Støtte via serviceloven - hvis der er tale om familie- eller børnebehandling, som familieafdelingen i kommunen har henvist til